Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, January 7, 2010

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4 2010
SMK TENGKU INDERA PETRA 1,GUA MUSANG

Minggu Tajuk Hasil pembelajaran utama Hasil pembelajaran khusus catatan
minggu 1-2 Pengenalan sukatan mata pelajaran tingkatan 4
minggu 3-9 .
ATKMMODEN(Madu
Ilmu)
.
Cerpen:
1. Seekor Manusia Seorang
Binatang
2. Warna Hati Seorang
Datin
3. Benar kata ayah
4. Gersang
5. Tagung
6. Sidang para dukun dan
sindrom
7. Rindu tanah malaya
8. Bagai hembusan bayu
senja


1.0 Menghuraikan definisi, jenis,
ciri, dan peranan prosa
2.0 menerangkan biodata pengarang
dalam prosa yang dikaji
3.0 menghuraikan tema dan persoalan
dalam karya prosa
4.0 menganalisis watak dan
perwatakan dalam karya prosa
5.0 menghuraikan plot dalam karya
prosa
6.0 menghuraikan latar dalam karya
prosa
7.0 menganalisis gaya bahasa dalam
karya prosa
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan
dan pengajaran dalam karya prosa


1.4 menerangkan peranan prosa dalam masyarakat
2.1 menerangkan butir-butir peribadi pengarang
menerangkan latar belakang kepengarangn,sumbangan
dan kejayaan pengarang
3.2 menghuraikan tema dalam karya yang dikaji
3.3 menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji
4.3 menganalisis perwatakan luaran dan dalaman
watak dalam karya yang dikaji
4.4 membandingkan watak-watak dalam karya yang
dikaji
5.3 menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji
5.4 menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji
6.2 menerangkan latar masa,latar tempat dan latar
masyarakat dalam karya yang dikaji
7.5 menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji
9.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam karya yang
dikaji
9.3 menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji
10. 3 menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai
dengan jalan cerita
10.4 menulis cerita menggunakan bahasa yang tepat
,indah dan menarik
10.6 mempersembahkan karya kreatif


Kemahiran Bernilai
Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab
-perbincangan
-mendengar pita rakaman

Teknik :
-penerangan
-latihan
-lembaran kerja


minggu 10 Ujian pengesanan 1

minggu 11 Cuti sekolah


minggu 12-17 PUISI ( sajak)
ATKMMODEN-Madu ilmu

1. Pengilap rezeki
2. Bunga Damai
3. Hari tuanya singgah
4. Narator dari desir angin
5. Rumahku
6. Keberangkatan ayah
7. Aduhai bapa
8. Nyanyi sunyi di desa
sepi
9. Akar
10. kalau kita menjadi kayu
11. Daun –daun kering di
halaman rumah
12 . Sketsa pengemis kecil
pada landskap kota raya
( 2 sajak untuk 1 minggu)
Novel jeriji kasih


1.0 Menghuraikan definisi, jenis,
ciri, dan peranan puisi
2.0 menerangkan biodata penyair
dalam puisi yang dikaji
3.0 menghuraikan puisi yang dikaji
4.0 menghuraikan tema dan persoalan
dalam puisi
5.0 menganasisis bentuk puisi
6.0 menganalisis gaya bahasa dalam
puisi
7.0 menghuraikan nada dalam puisi
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan
dan pengajaran dalam puisi
9.0 menghasilkan dan
mempersembahkan puisi

1.1menyatakan difinisi puisi
1.2 menerangkan jenis puisi
1.3 menerangkan ciri pelbagai jenis puisi
1.4 menerangkan peranan puisi dalam masyarakat
2.1 menerangkan butir-butir peribadi penyair
2.2 menerangkan latar belakang
kepenyairan,sumbangan dan kejayaan penyair
3.1 menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji
3.2 menerangkan maksud keseluruhan puisi yang
dikaji
4.2menghuraikan tema dan persoalan uisi yang
dikajidalam karya yang dikaji
5.1 menghuraikan bentuk puisi yang dikaji
5.2 membandingkan berbagai bentuk puisi yang dikaji
6.3 menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji
6.4 menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji
7.1 menerangkan definisi nada
7.2menerangkan jenis nada
7.3 menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji
7.4menghubungkaitkan nada dengan tema dalam puisi
yang dikaji
8.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam puisi yang
dikaji
8.3 menjelaskan pengajaran dalam puisi yang dikaji
9.3 menulis puisi menggunakan bahasa puitis
9.4 menetapkan bentuk puisi
9.6 mempersembahkan dan menilai puisiKemahiran Bernilai
Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab

Teknik :
-penerangan
-latihan

Kemahiran Bernilai
Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab
-perbincangan
-mendengar pita rakaman


minggu 18-21 Novel jeriji kasih


1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa
2.0 menerangkan biodata pengarang dalam prosa yang dikaji
3.0 menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa
4.0 menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa
5.0 menghuraikan plot dalam karya prosa
6.0 menghuraikan latar dalam karya prosa
7.0 menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan


1.5 menerangkan peranan prosa dalam masyarakat
2.1 menerangkan butir-butir peribadi pengarang
menerangkan latar belakang kepengarangn,sumbangan dan kejayaan pengarang
3.2 menghuraikan tema dalam karya yang dikaji
3.3 menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji
4.3 menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji
4.4 membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji
5.3 menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji
5.4 menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji
6.2 menerangkan latar masa,latar tempat dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji
7.5 menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji
9.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji
9.3 menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji
10. 3 menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita
10.4 menulis cerita menggunakan bahasa yang tepat ,indah dan menarik
10.6 mempersembahkan karya kreatif


Kemahiran Bernilai Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab
-perbincangan
-mendengar pita rakaman

Teknik :
-penerangan
-latihan
-lembaran verja

minggu22-23Peperiksaan pengesanan 2

minggu24-25Cuti pertengahan tahun

minggu26-29 DRAMA
ATKMMODEN-Madu Ilmu
 Bendahara tepok
 Lima perwira


1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan drama
2.0 menerangkan biodata pengarang dalam drama yang dikaji
3.0 menghuraikan tema dan persoalan dalam drama
4.0 menganalisis watak dan perwatakan dalam drama
5.0 menghuraikan plot dalam drama
6.0 menghuraikan latar dalam drama
7.0 menganalisis gaya bahasa dalam dram
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama
9.0 menghsilkan skrip drama dan mempersembahkan drama


1.1menyatakan difinisi drama
1.2 menerangkan jenis drama
1.3 menerangkan ciri drama
1.4 menerangkan teknik drama
1.5 menerangkan peranan drama dalam masyarakat
2.1 menerangkan butir-butir peribadi pengarang
menerangkan latar belakang kepengarangn,sumbangan dan kejayaan pengarang
3.2 menghuraikan tema dalam karya yang dikaji
3.3 menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji
4.3 menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji
4.4 membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji
5.3 menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji
5.4 menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji
6.2 menerangkan latar masa,latar tempat dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji
7.5 menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji
9.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji
9.3 menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji
9.4 menyesuaikan prolog, babak,dan epilog dengan jalan cerita
9.7 mempersembahkan dan menilai drama


Kemahiran Bernilai Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab
-perbincangan
-mendengar pita rakaman

Teknik :
-penerangan
-latihan
-lembaran kerja

minggu29-35ATKMTRADISIONAL-seuntai kasih secebis harapan

-pantun empat kerat(adat dan etika)
-pantun empat kerat(nasihat)
-pantun empat kerat(budi)
-pantun empat kerat cindai)
-pantun empat kerat (dagang)
-pantun enam kerat
-pantun lapan kerat(keagamaan)
-pantun lapan kerat(perpisahan)pantun berkait


1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi
3.0 menghuraikan maksud puisi
4.0 menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi
5.0 menganalisis bentuk puisi
6.0 menganalisis gaya bahasa dalam puisi
7.0 menghuraikan nada dalam puisi
8.0 menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi
9.0 menghasilkan dan mempersembahkan puisi1.1 menerangkan definisi puisi
1.2 menerangkan jenis puisi
1.3 membandingkan ciri pelbagai jenis puisi
1.4 menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat
3.1 menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji
3.2 menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji
4.2 menghuraikn persoalan dalam puisi yang dikaji
4.3 menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji
5.1 menghuraikan bentuk puisi yang dikaji
5.2 membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji
6.3 menganlisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji
6.4 menganlisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji
7.1 menerangkan definisi nada
7.2 menerangkan jenis nada
7.3 menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji
7.4 menghubungkaitkan antara nada dengan tema dalam puisi yang dikaji
8.2 menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji
8.3 menghubungkaitkan antara nilai dengan pengajaran dalam puisi yang diki
9.3 menulis puisi menggunakan bahasa puitis
9.4 menetapkan bentuk puisi

Kemahiran Bernilai Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab
-perbincangan
-mendengar pita rakaman

Teknik :
-penerangan
-latihan
-lembaran kerja

minggu 35-36 Peperiksaan 3

minggu 37 Cuti sekolah

minggu 38-40ATKMTRADISIONAL-seuntai Kasih secebis harapan
Prosa tradicional

-hikayat indera nata
-hikayat cendawan putih
-hikayat putera jaya pati1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa
3.0 menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa
4.0 menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa
5.0 menghuraikan plot dalam karya prosa
6.0 menghuraikan latar dalam karya prosa
7.0 menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa


1.1 menjelaskan definisi prosa
1.2 menerangkan jenis prosa
1.3 membandingkan cirri pelbagai prosa
1.4 menghuraikan peranan prosa dalam masyarakat
3.2 menghuraikan tema dalam karya yang dikaji
3.3 menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji
4.3 menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji
4.4 membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji
5.3 menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji
5.4 menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji
6.2 menerangkan latar masa,latar tempat dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji
7.5 menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji
9.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji
9.3 menjelaskan pengajaran dalam karya

Kemahiran Bernilai Tambah:
-kontekstual
-kemahiran berfikir
-belajar cara belajar
-konstruktivisme

Kaedah:
-membaca
-soal jawab

Teknik :
-penerangan
-latihan


minggu 41-45 ATKMMODEN-Madu ilmu

Sajak
1. Madu ilmu
2. Kebaikan yang ranap
3. Sebatang pena
4. Tangisan langit tatĂșala sengsara sungai
5. anak pulau
6. pulang
7. Di mana tangkai nyawamu
8. Nafiri
9. Sketsa kerinduan
10. musim itu
(2sajak 1 minggu)


1.0Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi
2.0menerangkan biodata penyair dalam puisi yang dikaji
3.0 menghuraikan puisi yang dikaji
4.0 menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi
5.0 menganasisis bentuk puisi
6.0 menganalisis gaya bahasa dalam puisi
7.0 menghuraikan nada dalam puisi
8.0 menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi
9.0 menghasilkan dan mempersembahkan puisi


1.1menyatakan difinisi puisi
1.2 menerangkan jenis puisi
1.3 menerangkan ciri pelbagai jenis puisi
1.4 menerangkan peranan puisi dalam masyarakat
2.1 menerangkan butir-butir peribadi penyair
2.2 menerangkan latar belakang kepenyairan,sumbangan dan kejayaan penyair
3.1 menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji
3.2 menerangkan maksud keseluruhan puisi yang dikaji
4.2menghuraikan tema dan persoalan uisi yang dikajidalam karya yang dikaji
5.1 menghuraikan bentuk puisi yang dikaji
5.2 membandingkan berbagai bentuk puisi yang dikaji
6.3 menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji
6.4 menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji
7.1 menerangkan definisi nada
7.2menerangkan jenis nada
7.3 menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji
7.4menghubungkaitkan nada dengan tema dalam puisi yang dikaji
8.2 menjelskan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji
8.3 menjelaskan pengajaran dalam puisi yang dikaji
9.3 menulis puisi menggunakan bahasa puitis
9.4 menetapkan bentuk puisi
9.6 mempersembahkan dan menilai puisi

Kaedah:
-membaca
-soal jawab

Teknik :
-penerangan
-latihan


minggu45-47peperiksaan akhir tahun

12 comments:

 1. salam ziarah...sy juga guru sastera tapi tak dapat nak tengok apa tajuknya lagi sebab buku yg ditunggu2 tak kunjung tiba.padahal saya di sungai buloh sahaja...alahai nasibnya..

  ReplyDelete
 2. salam.. bersabarlah cikgu insyaallah buku tersebut akan sampai jua nanti..bersabarlah...

  ReplyDelete
 3. Salam... apa kbr cikgu smart? blog cikgu smart ini membantu saya sedikit untuk mengajar subjek sastra t4 di smk sultan tajul Ariffin manong, kuale kangsor ..teruskan menulis n menyebarkan ilmu..beyeh sek kito..he3

  ReplyDelete
 4. waalaikumsalam...baik alhamdulillah sihat..insyaallah cikgu akan upload dari masa ke semasa

  ReplyDelete
 5. Assalamualaikum...terima kasih cikgu ..Blog ini banyak membantu saya sebagai guru baru .....teruskan usaha murni cikgu..

  ReplyDelete
 6. Salam..
  Alhamdulillah..dapat juga saya cari blog yang terkini mengenai teks baru sastera, tak tahu mengapa sehingga kini SMK sungkai masih lagi belum menerima teks baru..sekaligus menyukarkan saya menyusun RPH, tambahan saya sedang berpraktikal..mudahan semuanya dipermudahkan Allah s.w.t..terima kasih atas wujudnya blog ini..salam imtihan.

  ReplyDelete
 7. terima kasih kerana mengunjungi blog yang tak seberapa ini...diharap anda berpuas hati dan tidak jemu dan terus melayarinya

  ReplyDelete
 8. Salam, Terima kasih kerana blog ini banyak membantu saya dalam pengajaran sastera Ting. 4.
  Syukur alhamdulillah, semua teks baru Ting.4 di Kajang dan Bangi mudah didapati. Di kedai buku juga dijual buku-buku ini. Malang sekali, buku banyak tetapi cuma 15 pelajar yang mengambil subjek ini di sekolah saya.

  ReplyDelete
 9. wa...assalamuyalaikum....good..ramai gak insan yang aku kenal dalam nie...

  ReplyDelete
 10. subjek nie sekarang dah tak popular...ramai pelajar yang tak minat...mungkin boring kot kerana kene banyak membaca....apapun harap2 semakin ramai pelajar yang mengambil subjek nie...amin

  ReplyDelete
 11. Salam, Terima kasih atas usaha murni cikgu untuk sama-sama menimba ilmu bagi memartabatkan kesusasteraan melayu. Namun masih banyak perlu diteroka terutama dalam menghdapi teks baru yang masih belum ada bahan rujukan yang sesuai. Saya ingin berkongsi ilmu dan sama-sama menabur bakti bagi membantu guru-guru yang baru nak mengajar subjek ini kerana subjek ini sbenarnya merupakan nadi dalam membentuk jati diri murid-murid kita yang semakin tidak mengenali diri mereka yang penuh dengan susila dan tidak perlu terpedaya dengan budaya yang negatif sekiranya mereka menghayati karya sastera yang mereka pelajari di sekolah.

  ReplyDelete
 12. asslamualaikum...
  cikgu..
  boleh x saya dapatkan ulasan sajak Narator dari desir Angin...

  ReplyDelete